خدا از همه شما قبول کند، از بانیان جلسه و بانیان گریه و هرکسی که به نحوی زحمت کشیده است خدا قبول کند.